Bidragsprogram inom: Energi, miljö och klimat

FFI - Hållbar produktion

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft. Delprogrammet Hållbar produktion omfattar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter. 

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 3 utlysningar

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Syftet är att stärke Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova finansiera forsknings- och innovationsprojekt och erbjuda nätverk, möten och analyser. Vinnova är relevant för kunskapsintensiva företag , universitet , forskningsinstitut och offentliga organisationer. 

 • Storlek på stöd: 0,09 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

FFI - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat och miljö samt trafiksäkerhet. Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon skall bidra till att ytterligare steg tas mot den långsiktiga visionen om noll dödade, och då främst genom att främja utvecklingen av allt säkrare fordon i en modern väginfrastruktur.

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

Mistra

Världen står inför stora utmaningar kopplade till vår miljö och hur vi människor använder naturresurser och påverkar vår omgivning. Mistra är en stiftelse som spelar en aktiv roll i att möta dessa utmaningar genom att investera i miljöstrategisk forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Årligen investerar Mistra i storleksordningen 200 miljoner kronor i olika forskningssatsningar som bygger broar mellan vetenskapliga discipliner, liksom mellan forskning och företag, myndigheter och andra aktörer.

 • Storlek på stöd: 2 - 30M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

Energimyndigheten

Energimyndigheten stöttar forskning och innovation inom energiområdet. Ny teknik och nya innovationer ska bidra till att Sveriges energi- och klimatmål uppfylls.

 • Storlek på stöd: 0,09 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Innovationsprojekt i företag

'Innovationsprojekt i företag' är ett program som är riktat mot små och medelstora företag med ambitioner att växa genom innovationsutveckling. Investeringarna Innovationer i sammanhanget definieras som nya framgångsrika produkter, tjänster, processer, och innovativa nya designer. Det övergripande målet är att stärka svenska företags internationella konkurrenskraft och ge ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.Programmet ger upp till 5 MSEK i statligt stöd.

 • Storlek på stöd: 0,5 - 5M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Horizon 2020 Energy

With support from Horizon 2020 Energy you will be able to conduct international research projects in support of EU policies for energy. Support will be given to projects within the three areas of energy efficiency, low carbon technologies (wind, solar, geothermal, hydro, biofuels, heating and cooling etc), and smart cities and communities.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 29 utlysningar

Horizon 2020 SME Instrument - Business model innovation

With support from Horizon 2020 SME  - Business model innovation you will be able to develop business models in support of EU policies for SME innovation and growth. Funding is offered in two separate project phases: 1) proof-of-concept and feasibility studies, and 2) development and demonstration activities. It is offered to a variety of innovative SME projects within SMEs in all industries.

 • Storlek på stöd: 5 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 13 utlysningar

Horizon 2020 Transportation

With support from Horizon 2020 Transportation you will be able to conduct international research projects in support of EU policies for transportation. Support will be given to e.g. projects increasing the mobility within aviation, rail, road, water, logistics, urban mobility, infrasctructure, intelligent transportation systems, and green vehicles.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 24 utlysningar

Horizon 2020 Dedicated SME Instrument - Energy, Climate and Transportation

With support from Horizon 2020 SME you will be able to conduct international research and innovation projects in support of EU policies for SME innovation and growth. Funding is offered in two separate project phases: 1) proof-of-concept and feasibility studies, and 2) development and demonstration activities. It is offered to a variety of innovative SME projects within energy, environment and climate, and transportation.

 • Storlek på stöd: 5 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 36 utlysningar

Eurostars

Med stöd från Eurostars kan du genomföra högteknologiska och kunskapsintensiva marknadsbaserade utvecklingsprojekt som har en stor marknadspotential över nationsgränser. Finansiering ges till alla områden inom teknologi. Den samordnande parten ska vara ett högteknologiskt litet till medelstort företag som använder 10% av sin omsättning eller personal på forskning och utveckling. 

 • Storlek på stöd: 3 - 10M kr
 • Finansiering för: Utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Mistra: Smart mobilitet och tillgänglighet

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra partners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om mobilitet och tillgänglighet. Syftet med Mistras initiativ är att bidra till att mobilitet och tillgänglighet utvecklas i en riktning som driver på en hållbar samhällsutveckling.

 • Storlek på stöd: 50M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Bygginnovationen 2011-2016

Bygginnovationen är ett program som sträcker sig från 2011-2016. Programmet har som mål att stödja svensk innovativ forskning som främjar långsiktigt hållbara lösningar för produkter, tjänster, processer och system inom den svenska byggsektorn. Bidraget inom programmet är på upp till 2 miljoner kr, och är främst avsett små till medelstora företag. 

 • Storlek på stöd: 0,5M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

FFI - Miljö & Energi

Den svenska staten har tillsammans med fordonsindustrin beslutat om att ge stöd på 1 miljard kr per år till forskning inom innovations- och utvecklingsaktiviteter med inriktning mot Klimat & Miljö samt Säkerhet. Det här med bakgrunden att den svenska fordonsindustrin och infrastrukturen i form av vägtransporter har en otroligt stor betydelse för svensk tillväxt. FFI – Energi & Miljö är ett program som är inriktat mot alla aktörer inom fordons- och transportindustrin som vill bedriva forskning inom reducering av utsläpp av fossilt koldioxid. Budgeten för programmet är 450 MSEK

 • Storlek på stöd: 30M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Horizon 2020 Environment

With support from Horizon 2020 Environment you will be able to conduct international research projects in support of EU policies for environment. Support will be given to projects aimed at mitigating negative environmental impacts, i.e. projects aimed at waste and recycling, water innovation, and carbon emissions reduction and climate protection.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 4 utlysningar

LIFE

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action. The general objective of LIFE is to contribute to the implementation, updating and development of EU environmental and climate policy and legislation by co-financing projects with European added value.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Demonstration
 • Kommande deadlines: 3 utlysningar

Nordic Innovation

Nordic Innovation was established in order to help make Nordic businesses competitive and innovative. Nordic Innovations aims to generate increased value creation through cross-border co-operation. The goal to create partnerships between leading Nordic public and private sector institutions in the fields of trade and innovation.

 • Storlek på stöd: 3 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

Fast Track to Innovation Pilot

Fast Track to Innovation (FTI) aims to reduce the time from idea to market by supporting projects undertaking innovation from the demonstration stage through to market uptake. FTI is the only fully bottom-up measure in Horizon 2020 promoting close-to-market innovation activities and open to all types of participants. Industry participation is required. 

 • Storlek på stöd: 9 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

InnoBooster

InnoBooster is a funding programme within Innovationsfonden. The programme invests in promising ideas from small and medium sized companies, start-ups and scientists.

 • Storlek på stöd: 0,06 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

The Maritime Fund

The purpose of The Maritime Fund is to strengthen and develop the shipping and ship building industries with the aim of creating new jobs and strengthening the companies in the industry.

 • Storlek på stöd: 0,6 - 3M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

The Market Development Fund

With support from the Market Development Fund you will be able to carry out projects for market maturation including:

 • Co-financing for testing and adaption of the product under reality-like conditions
 • Co-financing of guaranties for the end-user to mitigate the buyer’s uncertainty about investing in novel technology
 • Storlek på stöd: 2 - 6M kr
 • Finansiering för: Demonstration
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

ForskEL - Electricity

With support from ForskEL – Electricity you will be able to conduct research, development and demonstration projects aimed at developing and implementing environmentally friendly electricity production technologies. This includes the development of an environmentally friendly and secure electricity supply.

 • Storlek på stöd: 0,3 - 30M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

EUDP

With support from the energy technological development and demonstration program (EUDP), you will be able to conduct projects with experimental development and testing of a technology, system or method under reality-like conditions and thereafter introducing it to market.

EUDP can offer funding for the development and/or demonstration of all types of energy technology contributing to the goals of the energy policy. Technologies include bio energy, hydrogen and fuel cell technology, wind energy, solar, waves, geothermal energy, energy efficiency, efficient recovery of oil and gas, CO2 storage etc.

 • Storlek på stöd: 3 - 70M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

MUDP

The Environmental Technology Development Program (MUDP) supports the development of technologies, processes and/or services within environmental technology. MUDP supports projects within eight primary areas: Water, climate adjustment, circular economy and the reuse of resources in waste, cleaner air, less noise, fewer problematic chemicals, industrial environmental efforts, and ecological construction.

 • Storlek på stöd: 0,6 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar
 • Storlek på stöd:
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Green Development and Demonstration Programme

With support from Green Development and Demonstration Programme (GUDP) companies can undertake development, demonstration and networking projects that develop and/or demonstrate business-oriented thinking in the Danish food industry through green transition that simultaneously supports both environmental sustainability and economic sustainability.

 • Storlek på stöd: 0,3 - 20M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Innovation Fund Denmark

In 2016, Innovation Fund Denmark will invest €80M in projects within research, technology development, and innovation. 

 • Storlek på stöd: 6 - 40M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar