FFI - Hållbar produktion

0,9 - 10M kr i stöd till forskning och utveckling inom:

Om FFI - Hållbar produktion

Den svenska staten har tillsammans med fordonsindustrin beslutat om att ge stöd på 1 miljard kr per år till forskning inom innovations- och utvecklingsaktiviteter med inriktning mot Klimat & Miljö samt Säkerhet. Det här med bakgrunden att den svenska fordonsindustrin och infrastrukturen i form av vägtransporter har en otroligt stor betydelse för svensk tillväxt. Den här satsningen görs inom fem viktiga delområden:

 • Energi & Miljö
 • Fordons- & Trafiksäkerhet
 • Fordonsutveckling
 • Hållbar produktionsteknik
 • Transporteffektivitet

Programmet Hållbar produktionsteknik har som övergripande mål att bidra till att reducera utsläppen av fossilt koldioxid och övriga emissioner från säkra vägfordon och arbetsmaskiner. Det här förväntas ske genom att skapa förutsättningarna för tillverkning av innovativa, miljövänliga och säkra produkter.

Möjligheter med FFI – Hållbar Produktion

FFI – Hållbar Produktionsteknik är ett program som är inriktat mot alla aktörer inom fordons- och transportindustrin. Hela FFI - programmet har en budget på 450 MSEK  i statliga medel och avtalsparterna inom fordonsindustrin har förbundit att satsa en lika stor summa. Företag som blir antagna till programmet får tillgång till:

 • Finansiering av forskningsprojekt inom området Fordons- och transportutveckling
 • Möjlighet att utveckla samarbeten med stora industripartners
 • Möjlighet att bedriva långsiktiga och potentiellt radikala projekt.

Programmet ger företag möjligheten att forska och utveckla inom effektivisering av produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter. Mer specifikt ges möjligheter till ditt företag att forska inom följande områden:

 • Nya produkter med hög livscykeleffektivitet: Förmåga att hantera nya produkter och material i produktionssystemet
 • Konkurrenskraft: Kostnadseffektiva nya produktionssystem i ett globalt perspektiv
 • Miljö: Miljöneutral produktion och kretslopp för restprodukter och energi
 • Kvalitet: Säkerställd önskad kvalitet
 • Ledtid: Kortare ledtid genom hela försörjningskedjan i utveckling och produktion
 • Flexibilitet: Tillräckligt flexibla produktionssystem för efterfrågade komponenter

Krav för FFI – Hållbar Produktion

Det finns ett antal uppställda krav för att kunna ansöka till FFI-programmet och till Fordonsutvecklingsprogrammet. Kraven är bland annat följande:

 • Företaget måste vara anknutet till FKG
 • Företaget måste ha en stöd från en samarbetspartner som har en stark anknytning till industrin genom ett ”letter of intent”
 • Dessa Industriella avtalsparter är: AB Volvo, FKG, Scania CV, Volvo Personvagnar AB
 • Oberoende kvalitetsgranskning ska vara möjlig

Kommande deadlines

Det finns för närvarande ingen utlysningar för FFI.

Begär kontakt angående finansiering från FFI

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om FFI - Hållbar produktion för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08