Under ansökan

Har du gjort dina efterforskningar innan ansökan och är klar till att söka offentliga medel, så starta med följande:

Inledande projektbeskrivning

Utarbeta en 2-sidors projektbeskrivning, där det finns en kort genomgång av behov, marknad, teknologiska utmaningar samt vilka partnerprofiler ni önskar att finna till projektet. Hämta mallen här

Dokumentet blir byggstenen för resten av ansökan, som generellt består av 3 avsnitt:

 • Teknologi
 • Marknad
 • Organisation

Framtagande av ansökan

Arbetet med ansökan får inte underskattas. Då de bidrag som ofta söks är i miljonklassen, så förväntar ansvarig myndighet att ansökan både är genomarbetat och grundlig. En ansökan om bidrag ska uppfattas som en stark affärsplan. Det ska framgå varför projektet är värt att investera i för bidragsgivaren och hur det medför värde för samarbetspartners och samhället i stort.

Ansökan består generellt av nedanstående punkter:

 • Teknologi
  Projektet ska vara innovativt och nyskapande i sig, antigen genom att använda existerande teknologi på ett nytt sätt, eller genom att utveckla en helt ny teknologi. Det måste därför argumenteras för hur tekniken ni utvecklar eller använder er av är ny eller skiljer sig från andra lösningar på marknaden. Sedan ska vägen för att ta sig dit beskrivas. Det är viktigt att undersöka vilket Universitet som är ledande inom det området i Sverige eller EU, och att sedan kontakta dem för att involvera dem i projektet. Det ska dessutom tas fram ett arbetsprogram, som i detalj beskriver de aktiviteter ni vill genomföra, samt följande resultat.
 • Marknad
  Som tumregel ska en marknadspotential på mer än 100 miljoner EURO kunna påvisas, över en period på 5-år. Har ni en klar vision för hur ni gå in på marknaden och en realistisk förväntning på framtida marknadsandelar? Marknadsavsnittet omfattar dessutom en tydlig väg in på marknaden, samt en prognos på förväntad omsättning över en 5-års period efter projektet avslutats. Det ska även tydliggöras hur vinsten från projektet delas upp på de individuella parterna, så att förväntad avkastning på investeringen tydliggörs, det här inkluderar ansvarig bidragsgivare.
 • Organisation
  Det är viktigt att det är ett väl övervägt konsortium bakom projektet. Det vill säga att det vid uppstarten av ansökan har genomförts ett övervägande av processen från utveckling till marknad och vilka företagsprofiler som passar in i värdekedjan. De involverade partnerna behöver inte känna varandra innan, men ni ska vara medvetna om vilka kompetenser de har och till hur stor del de ska vara delaktiga. I själva ansökan ska det framgå vilken roll de individuella parterna ska ha och varför de är nödvändiga för genomförandet av projektet. Utöver detta ska rollfördelningen beskrivas, exempelvis; projektledare, ansvarig för arbetspaket, tillväxtansvarig och ansvarig för skydd av resultat, kommersialisering och immaterialrätt.
 • Projektplan och budget
  Det ska bifogas en detaljerad redogörelse av planen från utveckling till slutgiltig marknadsintroduktion, inklusive förväntade omkostnader för varje enskild projektdeltagare. Planen består vanligtvis av en serie arbetspaket, som ska ses som egna delprojekt med respektive planer, delmål samt budget. Det här ska konsolideras i en samlad projektplan och budget som används vid ansökan. Alla aktiviteter och omkostnader ska vara nödvändiga och underbyggda för att bidrag ska ges.

Er möjlighet att erhålla finansiering

Låt oss kontakta er för en informell diskussion om dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Guide till bidragsprogram

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vår nyhetsservice och få ett meddelande när nästa deadline publiceras.

Registrera dig