Mistra: Smart mobilitet och tillgänglighet

50M kr i stöd till forskning och utveckling inom:

Om Mistra: Smart mobilitet och tillgänglighet

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra partners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om mobilitet och tillgänglighet. Syftet med Mistras initiativ är att bidra till att mobilitet och tillgänglighet utvecklas i en riktning som driver på en hållbar samhällsutveckling. Programmet ska vara interdisciplinärt, ha ett helhetsperspektiv och utgå från behovet av beteendeförändringar, med fördjupningar inom specifika områden.

Möjligheter med Smart mobilitet och tillgänglighet

Förflyttningar av människor och gods orsakar en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser från mänsklig aktivitet. Dessutom påverkas miljön på ett negativt sätt genom partikelutsläpp, andra typer av föroreningar, buller samt en ineffektiv resursanvändning.

Programmet ska beröra mobilitetstjänster, attityder, beteende och övergången från dagens ineffektiva transportsystem till ett nytt mer hållbart system där tillgänglighet står i centrum och där effektiv mobilitet är en del av lösningen. Programmet kan inkludera forskning kring:

  • Mobilitet och tillgänglighet i en mer hållbar samhällsplanering.
  • Förändringar i attityder och beteenden kopplade till mobilitet och tillgänglighet.
  • Mobila aktivitetsbaserade arbetsplatser.
  • Mobilitet och tillgänglighet kopplad till regional utveckling.
  • Internet och det digitala samhällets roll i utvecklingen mot mer hållbar tillgänglighet och mobilitet.
  • Intermodalitet som en del av mobilitetstjänster.
  • Hur disruptiva innovationer, teknologier och tjänster kan riktas mot hållbar mobilitet och tillgänglighet.
  • Hur nya affärsmodeller och styrmedel kan främja mer hållbar mobilitet och tillgänglighet.

Mistras finansiella bidrag: 80 % av programmets budget, maximalt 40 miljoner kronor
Förväntad motfinansiering från deltagande parter: 20 % av programmets budget, minst 10 miljoner kronor

Krav för Smart mobilitet och tillgänglighet

Utlysningen vänder sig till forskargrupper verksamma vid svenska lärosäten och forskningsinstitut. Forskare och organisationer verksamma utomlands är välkomna att delta som partners i ansökan, men huvudsökande och tilltänkt programvärd måste vara en svensk institution. Företag och andra organisationer kan delta som partner.

Kommande deadlines

Det finns för närvarande ingen utlysningar för Mistra: Smart mobilitet och tillgänglighet.

Begär kontakt angående finansiering från Mistra: Smart mobilitet och tillgänglighet

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om Mistra: Smart mobilitet och tillgänglighet för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08